Burial register 1756 to 1812 (ERO D/P209/1/5)

7.4.1767 (Tuesday 7 April 1767)

document 70201435

Wm Sexton son of Wm Sexton and Eliz Sexton buried 7.4.1767