Lay Subsidy: Exchequer (PRO E179/112/588)

20Jas1 (1623)

document 13301185

Earls Colne Rich Harlakenden esq lands 13li 17s4d mrs Partridge lands 40s 2s8d widow Machen lands 40s 2s8d Hugh Potter lands 20s 1s4d Thos Pryor lands 20s 1s4d Thos Harlakenden lands 3li 4s mr Edw Cresner lands 20s 1s4d Jn Parker lands 20s 1s4d Jn Read lands 20s 1s4d Jn Potter sen goods 8li 8s Jn Potter jun goods 3li 3s Hen Abbott goods 3li 3s